Service
Aan huis, Bij ons
Hulp Nodig?
0471 84 89 83

1. Definities

 

a)       custom IT: custom IT, gevestigd te Zinkvallaan 1, 2620 Hemiksem onder BTW nr. BE 0823.328.080.

b)       Klant: degene met wie custom IT een overeenkomst is aangegaan.

 

c)       Partijen: custom IT en klant samen.

d)       Consument: een klant die tevens een individu is en die als privé persoon handelt.

 

2.  Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 

a)       Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens custom IT.

 

b)       Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

 

c)       Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

 

3. Aanbiedingen en offertes

 

a)       Aanbiedingen en offertes van custom IT zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.

 

b)       Een aanbod of offerte is maximaal 15 dagen geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of de offerte staat vermeld én zolang voorraad strekt.

c)       Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.

 

d)       Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeenkomen.

 

4. Aanvaarding

 

a)       Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoudt custom IT zich het recht voor de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de klant hieraan enige rechten kan ontlenen.

 

b)       Mondelinge aanvaarding van de klant verbindt custom IT slechts, nadat de klant deze schriftelijk (of elektronisch) heeft bevestigd.

 

5. Prijzen

 

a)       Alle prijzen die custom IT hanteert zijn in euro’s, zijn exclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.

 

b)       Alle prijzen die custom IT hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan custom IT te allen tijde wijzigen.

 

c)       Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die custom IT niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.

 

d)       De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.

 

e)       De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door custom IT vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren.

 

f)        De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van custom IT, geldend voor de periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een afwijkend uurtarief is overeengekomen.

 

g)       Indien partijen voor een dienstverlening door custom IT een totaalbedrag zijn overeengekomen, is dit altijd een richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.

 

h)       custom IT is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken.

 

i)         Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient custom IT de klant tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is.

 

j)        Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht om het deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.

k)       custom IT heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.

 

l)         Voorafgaand aan de ingang ervan zal custom IT prijsaanpassingen meedelen aan de klant.

m)     De consument heeft het recht om de overeenkomst met custom IT op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.

 

6. Betalingen en betalingstermijn

a)       custom IT mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het overeengekomen bedrag verlangen.

 

b)       De klant dient betalingen binnen 7 dagen na factuurdatum te hebben voldaan, tenzij een andere betalingstermijn in de bestelbon of de offerte of de factuur staat vermeld.

 

c)       Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat custom IT de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen.

 

d)       custom IT behoudt zich het recht voor, om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling danwel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

 

7. Gevolgen niet tijdig betalen

 

a)       Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is custom IT gerechtigd een intrest van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.

 

b)       Bij laattijdige betaling is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% op het nog openstaand bedrag, met een minimum van 50 EUR.

 

c)       Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag custom IT zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

 

 


d)       In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van custom IT op de klant onmiddellijk opeisbaar.

 

e)       Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door custom IT, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan custom IT te betalen.

 

8. Herroepingsrecht

 

a)       Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat:

o  het product niet is gebruikt

o  het geen product is dat snel kan bederven, zoals voedsel of bloemen

o  het geen product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast

 

o het geen product is dat niet kan worden teruggestuurd om hygiënische redenen (ondergoed, badkleding, enz.) o de verzegeling nog intact is, indien het gaat om gegevensdragers met digitale inhoud (dvd’s, cd’s, etc.)

 

o het product geen reis, vervoersticket, cateringopdracht of vorm van vrijetijdsbesteding is o het product geen los tijdschrift of losse krant is

o  het geen (opdracht tot) spoedreparatie betreft

o  de consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht

b)       De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan:

o   op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling

o   zodra de consument het eerste product bij een abonnement heeft ontvangen

o   zodra de consument een dienst voor het eerst heeft afgenomen

o   zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen

 

c)       De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via info@customit.be, indien gewenst met behulp van het herroepingsformulier dat via de website van custom IT, www.customit.be, kan worden gedownload.

 

d)       De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan custom IT, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen.

e)       De kosten voor retourneren komen alleen voor rekening van custom IT indien de volledige bestelling wordt geretourneerd.

 

f)        Indien de aankoopkosten en eventuele overige kosten (zoals verzend- en retourkosten) volgens de wet voor terugbetaling in aanmerking komen, zal custom IT deze kosten binnen 14 dagen na ontvangst van het tijdige beroep op het herroepingsrecht, terugbetalen aan de consument, op voorwaarde dat de consument het product tijdig aan custom IT heeft geretourneerd.

 

g)       Uitsluiting van herroepingsrecht : De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:

o   De uitvoering is begonnen met uw uitdrukkelijke voorafgaande instemming.

o   U heeft verklaard dat u hiermee uw herroepingsrecht verliest tijdens check-out proces.

 

9. Retentierecht

 

a)       custom IT kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van custom IT heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.

 

b)       De retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd is aan custom IT.

 

c)       custom IT is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruikmaken van zijn retentierecht.

 

10.  Eigendomsvoorbehoud

 

a)       custom IT blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van custom IT op grond van wat voor met custom IT gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming.

 

b)       Tot die tijd kan custom IT zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.

 

c)       Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren.

 

d)       Indien custom IT een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft custom IT het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.

 

11.  Levering

 

a)       Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

b)       Levering vindt plaats bij custom IT, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

 

c)       Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres.

 

d)       Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft custom IT het recht om zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan.

 

e)       Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aan custom IT kan tegenwerpen.

 

12.  Levertijd

 

a)       De door custom IT opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

 

b)       De levertijd vangt aan nadat de door de klant voor akkoord getekende offerte of bestelbon aan custom IT, door custom IT schriftelijk danwel elektronisch is bevestigd aan de klant.

 

c)       Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij custom IT niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of

 

 


partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

 

13.  Feitelijke levering & Transport

 

a)       De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden.

b)       Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

 

c)       Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan custom IT niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

 

d)       Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan custom IT, bij gebreke waarvan custom IT niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

 

14.  Bewaring

 

a)       Indien de klant bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de klant.

 

b)       Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige danwel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de klant.

 

15.  Garantie

 

a)       Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor custom IT enkel inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen.

 

b)       De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e) fabricage, constructie of materiaal.

 

c)       De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.

 

d)       Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt.

 

e)       Naast een wettelijke garantie kunnen de partijen aanvullende garantievoorwaarden overeenkomen. Deze aanvullende garantievoorwaarden worden afgesproken door middel van een garantieformulier. De klant kan enkel aanspraak maken op de aanvullende garantie, indien hij dit ondertekend terug heeft bezorgd aan custom IT.

 

16.  Uitvoering van de overeenkomst

 

a)       custom IT voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.

b)       custom IT heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.

 

c)       De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant.

 

d)       Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat custom IT tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.

 

e)       Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat custom IT tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.

 

17.  Informatieverstrekking door de klant

 

a)       De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan custom IT.

 

b)       De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.

 

c)       Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert custom IT de betreffende bescheiden.

 

d)       Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door custom ITredelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.

 

18.  Duur van de overeenkomst

 

a)       Indien een overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan, dan wordt deze na afloop van de termijn stilzwijgend omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij 1 van de partijen de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maand(en), c.q. een consument de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand dan eindigt de overeenkomst van rechtswege.

 

b)       Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van deze termijn moet de klant custom IT schriftelijk in gebreke stellen.

 

19.  Vrijwaring

 

a)        De klant vrijwaart custom IT tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door custom IT geleverde producten en/of diensten.

 

20.  Klachten

 

a)       De klant dient een door custom IT geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.

 

b)       Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant custom IT daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.

 


c)       Consumenten dienen custom IT uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.

 

d)       De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat custom IT in staat is hierop adequaat te reageren.

 

e)       De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.

 

f)        Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat custom IT gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

 

21.  Ingebrekestelling

a)       De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan custom IT.

 

b)       Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling custom IT ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

 

22.  Aansprakelijkheid custom IT

 

a)       custom IT is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.

 

b)       Indien custom IT aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.

 

c)       custom IT is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.

 

d)       Indien custom IT aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

 

e)       Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

 

f)        Elk recht van de klant op schadevergoeding van custom IT vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit.

 

23.  Recht op ontbinding

 

a)       De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer custom IT toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.

 

b)       Is de nakoming van de verplichtingen door custom IT niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat custom IT in verzuim is.

 

c)       custom IT heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, danwel indien custom IT kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

 

24.  Overmacht

 

a)       Als overmacht gelden alle omstandigheden buiten de wil van de partijen, die niet te wijten zijn aan de fout van één van de partijen en die van die aard zijn dat het vorderen van de naleving van de overeenkomst jegens één van de partijen onredelijk dan wel onmogelijk is. In geval van overmacht is geen van de partijen gehouden tot naleving van de overeenkomst, noch tot betaling van enige schadevergoeding.

 

b)       Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook - doch niet uitsluitend - gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.

 

c)       Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor custom IT 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat custom IT er weer aan kan voldoen.

 

d)       Vanaf het moment dat een overmachtsituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.

 

e)       custom IT is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

 

25.  Wijziging algemene voorwaarden

 

a)       custom IT is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

b)       Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

 

c)       Grote inhoudelijke wijzigingen zal custom IT zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.

 

d)       Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

 

26.  Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 

a)       Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.

 

b)       Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat custom IT bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

 

27.  Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 

a)       Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.

 

b)       De Belgische rechter in het arrondissement waar custom IT is gevestigd, is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

 

 

 

Heeft u ons nodig?

Wenst u graag een herstelling te plannen, offerte of project bespreken? Eenvoudig en snel online aanvragen. Afspraken zijn zo geregeld.