Service
Aan huis, Bij ons
Hulp Nodig?
0471 84 89 83

ALGEMENE VOORWAARDEN – custom IT * Computerwinkel Hemiksem

Hieronder vindt u de algemene voorwaarden gerelateerd aan al onze diensten met betrekking op Webdesign, Informatica en andere niet vermelde diensten van custom IT Lembeke | computers & webdesign, tenzij expliciet anders vermeld wordt in een schriftelijke overeenkomst. Door ondertekening van een overeenkomst met ons of een bestelbon verklaart u op de hoogte te zijn van deze voorwaarden.

Deze voorwaarden zijn laatst gewijzigd op 2 oktober 2018.


ADEFINITIES

 • Webdesign: Alle diensten gerelateerd met het verkopen, bouwen, overnemen, onderhouden, updaten en uitbreiden van website of server gerelateerde handelingen voor onze klant.
 • Informatica: De door custom IT Lembeke | computers & webdesign geleverde diensten met betrekking tot computers en informatica. Dit kan zijn: verkoop, herstellingen, upgrades, programmeringswerken, aanpassingen, installaties, trainingen, …
 • Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie custom IT Lembeke | computers & webdesign een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten.

BWEBDESIGN

 1. ONDERHOUD
  • Onder het onderhoud van een website wordt verstaan de teksten, foto’s, afbeeldingen en geluids- en videofragmenten. Het onderhoud geldt enkel voor de informatieve inhoud, en niet voor de structuur, het design of de algemene werking van de website. Laatst genoemden worden dan ook niet verrekend aan de tarieven vermeld op het onderhoudscontract.
 2. RECLAMATIE
  • De opdrachtgever heeft gedurende 7 dagen na het toepassen van de wijzigingen, de gelegenheid duidelijk omschreven gebreken aan de toegepaste wijzigingen te melden aan custom IT Lembeke | computers & webdesign , waarna custom IT Lembeke | computers & webdesign deze gebreken zal corrigeren. Wanneer aan custom IT Lembeke | computers & webdesign binnen de genoemde termijn geen gebreken gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot reclamatie. Door de opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in het geleverde wordt nadrukkelijk niet verstaan onder “gebreken".
  • Reclamatie schort de verplichtingen van de opdrachtgever niet op.
 1. CONTINUÏTEIT
  • Na de afloop van het onderhoudscontract zal custom IT Lembeke | computers & webdesign automatisch een nieuw onderhoudscontract opstellen, met eventuele prijswijzigingen.
  • Bij wijzigingen in de structuur, het design of de algemene werking van de website zal het onderhoudscontract worden herzien. Wanneer bij herziening blijkt dat het huidige onderhoudscontract niet meer voldoet aan de eisen, zal het huidige onderhoudscontract ongeldig worden, en zal er een nieuw onderhoudscontract opgesteld worden.
  • Wanneer de website, waarvoor het onderhoudscontract geldig is, vervangen wordt door een andere website, zal het onderhoudscontract ontbonden worden.
 1. PRIJZEN
  • Alle geoffreerde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld staat.
  • Wijzigingen in de tarieven worden door custom IT Lembeke | computers & webdesign minimaal 2 maanden van tevoren bekendgemaakt aan de opdrachtgever. Laatstgenoemde is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen vanaf het moment dat de aangepaste tarieven van kracht worden.
  • Het Content Management Systeem (CMS )dat custom IT Lembeke | computers & webdesign zijn klanten aanbiedt is op zich gratis, en is dus gratis verkrijgbaar op aanvraag. Het koppelen van het Content Management Systeem aan de website vergt een aanzienlijk aantal werkuren en enige kennis ervan. Daarom rekent custom IT Lembeke | computers & webdesign een implementatiekost aan wanneer zij dit Content Management Systeem voor u implementeren. De implementatiekosten worden automatisch verrekend wanneer er maatwerk nodig is dat in het Content Management Systeem gevestigd is.
 1. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST
  • Custom IT Lembeke | computers & webdesign zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
  • Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft custom IT Lembeke | computers & webdesign het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
  • De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan custom IT Lembeke | computers & webdesign aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan custom IT Lembeke | computers & webdesign zijn verstrekt, heeft custom IT Lembeke | computers & webdesign het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
  • Custom IT Lembeke | computers & webdesign is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat custom IT Lembeke | computers & webdesign is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
  • Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan custom IT Lembeke | computers & webdesign de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
  • Indien door custom IT Lembeke | computers & webdesign of door opdrachtgever ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
  • Opdrachtgever vrijwaart custom IT Lembeke | computers & webdesign voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.
 1. COPYRIGHT
  • Al het door custom IT Lembeke | computers & webdesign vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke toestemming vancustom IT Lembeke | computers & webdesign niet worden bewerkt of verwerkt in andere websites dan waarvoor het oorspronkelijk gemaakt is, tenzij anders vermeldt door custom IT Lembeke | computers & webdesign
  • De eigendom van door custom IT Lembeke | computers & webdesign verstrekte ideeën, concepten of ontwerpen blijven volledig bijcustom IT Lembeke | computers & webdesign , tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt. In het laatste geval kancustom IT Lembeke | computers & webdesign hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is custom IT Lembeke | computers & webdesign gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.
  • Custom IT Lembeke | computers & webdesign behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
 1. LEVERING EN LEVERTIJD
  • Custom IT Lembeke | computers & webdesign gaat na ontvangst van de benodigde gegevens, teksten en/of beeldmateriaal zo spoedig mogelijk van start met het aanmaken van de overeengekomen producten en/of diensten en deelt de opdrachtgever de verwachte levertijd mee.
  • Bij het ontwerpen van een nieuwe website maakt custom IT Lembeke | computers & webdesign eerst een basisontwerp of een pre-ontwerp van de vooraf besproken template en legt dit ter goedkeuring voor aan de opdrachtgever. Laatstgenoemde controleert dit ontwerp en geeft commentaar, opmerkingen of aanmerkingen zo spoedig mogelijk door aan custom IT Lembeke | computers & webdesign. Wanneer de opdrachtgever niet binnen een redelijke termijn reageert op het basisontwerp, gaat custom IT Lembeke | computers & webdesign ervan uit dat de opdrachtgever akkoord gaat met het basisontwerp. Na ontvangst van de reacties van de opdrachtgever op het basisontwerp of het binnen een redelijke termijn uitblijven van zulke reacties gaat custom IT Lembeke | computers & webdesign over tot het voltooien van de volledige website.
  • Mocht custom IT Lembeke | computers & webdesign onverhoopt niet in staat zijn binnen de overeengekomen levertijd aan zijn verplichtingen te voldoen, kan custom IT Lembeke | computers & webdesign alleen schriftelijk in gebreke worden gesteld, waarbijcustom IT Lembeke | computers & webdesign een termijn van minimaal 21 werkdagen gegund wordt om haar verplichtingen na te komen.
  • Door custom IT Lembeke | computers & webdesign gemaakte websites kunnen op een nader te specificeren wijze (ftp, e-mail, diskette of cd-rom) aan de opdrachtgever verstrekt worden.
 1. DUUR EN BEËINDIGING
  • Het ontwerpen van een nieuwe website door custom IT Lembeke | computers & webdesign voor de opdrachtgever wordt beschouwd als een eenmalige verbintenis en kent derhalve geen looptijd. Uiteraard wordt in een mondelinge of schriftelijke overeenkomst een levertijd afgesproken.
  • Bij een ontwerp komt automatisch een onderhoudsovereenkomst met betrekking tot de bestaande website tussen custom IT Lembeke | computers & webdesign en de opdrachtgever. Kent een minimale looptijd van 1 jaar en wordt ieder jaar stilzwijgend verlengd met 1 jaar. Na het verstrijken van de minimale looptijd kan de overeenkomst op elk gewenst moment schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden.
  • Custom IT Lembeke | computers & webdesign kan een overeenkomst met de opdrachtgever direct beëindigen wanneer de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met custom IT Lembeke | computers & webdesign gesloten overeenkomsten inclusief de bijhorende leveringsvoorwaarden.
  • Custom IT Lembeke | computers & webdesign heeft het recht de overeenkomsten zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. De opdrachtgever heeft als dan geen recht op enige schadevergoeding.
 1. AFKOPEN VAN DE WEBSITE
  • Het concept van webdesign aangebracht door custom IT Lembeke | computers & webdesign bestaat deels uit eigen creatie en mogelijk gedeeltelijk uit de aankoop van materiaal afkomstig van derden. In het kader van onze bedrijfs-knowhow of zakelijke relaties zal in geval de opdrachtgever de administrator rights wenst over te nemen, hij hiervoor een schriftelijke aanvraag moeten indienen en wordt hiervoor een netto transfersom van 10% aangerekend op de cumulatieve totaal prijs van de website waarna aan de opdrachtgever een nieuwe account met admin-rights wordt verschaft. Hierna heeft hij volledige toegang en rechten over de website.

CAlgemene Voorwaarden custom IT Lembeke | computers & webdesign .

 1. OVERMACHT
  • Custom IT Lembeke | computers & webdesign aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer custom IT Lembeke | computers & webdesign als gevolg van overmacht niet aan zijn verplichtingen kan voldoen.
  • In het geval dat de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal custom IT Lembeke | computers & webdesign alsnog aan alle verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Wanneer onderling overleg tussen de opdrachtgever en custom IT Lembeke | computers & webdesign geconcludeerd wordt dat dit niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door custom IT Lembeke | computers & webdesign tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.
 1. TOEPASSELIJKHEID
  • Door ondertekening van een overeenkomst met custom IT Lembeke | computers & webdesign verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene leveringsvoorwaarden van custom IT Lembeke | computers & webdesign en dat hij met deze leveringsvoorwaarden akkoord gaat.
  • Afwijken van de algemene leveringsvoorwaarden is alleen dan mogelijk, wanneer die expliciet in een overeenkomst tussen de opdrachtgever en custom IT Lembeke | computers & webdesign opgenomen wordt.
 1. AANBIEDING EN ACCEPTATIE
  • Alle offertes en prijsopgaven door custom IT Lembeke | computers & webdesign zijn geheel vrijblijvend.
  • Offertes en prijsopgave door custom IT Lembeke | computers & webdesign blijven 30 dagen geldig, tenzij een andere termijn wordt vermeld door custom IT Lembeke | computers & webdesign
  • Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en custom IT Lembeke | computers & webdesign zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullend of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.
  • Een samengestelde prijsopgave verplicht custom IT Lembeke | computers & webdesign niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
  • Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor de toekomstige opdrachten.
  • De opdrachtgever erkent onderling e-mail als wettelijk, geldig bewijsmiddel.
 1. BETALING
  • Vanaf het moment dat een overeenkomst voor het ontwerpen wordt gesloten tussen de opdrachtgever en custom IT Lembeke | computers & webdesign is de opdrachtgever betalingsplicht. De opdrachtgever dient binnen 15 dagen na het verende van de factuur door custom IT Lembeke | computers & webdesign het verschuldigde bedrag te voldoen.
  • Bij een onderhoudsovereenkomst voor een website wordt door custom IT Lembeke | computers & webdesign aan de opdrachtgever elke maand een factuur gestuurd, indien van tepassing. De opdrachtgever dient binnen 15 dagen na het verzenden van de factuur door custom IT Lembeke | computers & webdesign het verschuldigde bedrag te voldoen. De periode van onderhoud en de betalingstermijn hiervan kan in een schriftelijk verdrag gewijzigd worden.
  • In de genoemde gevallen behoudt custom IT Lembeke | computers & webdesign zich het recht voor eventuele lopende werkzaamheden of geleverde diensten tijdelijk te staken, totdat de verschuldigde bedragen zijn ontvangen.
  • Vanaf het moment dat de opdrachtgever de betalingstermijn overschrijdt, is hij zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling in gebreke. Wanneer er binnen 2 weken na het versturen van een aanmaning nog geen betaling verricht is, is de opdrachtgever de wettelijke rente verschuldigd aan custom IT Lembeke | computers & webdesign over het openstaande bedrag met een minimum van 15,00 EUR exclusief BTW. De wettelijke rente begint dan te lopen vanaf het verstrijken van de 2 weken.
  • Indien de opdrachtgever de betalingstermijn heeft overschreven, wordt door custom IT Lembeke | computers & webdesign een aanmaning tot betaling verstuurd. Hierop is artikel 9.D onverminderd van toepassing. Wanneer de opdrachtgever binnen 14 dagen nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is de opdrachtgever vanaf dit moment de wettelijke rente plus buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag, berekend volgens het door de Belgische Orde van Advocaten geadviseerde incassotarief.
  • Mocht het gefactureerde bedrag in de ogen van de opdrachtgever onjuist zijn, dan dient hij terstond doch uiterlijk binnen 2 weken na facturering custom IT Lembeke | computers & webdesign hiervan op de hoogte te stellen. Laatstgenoemde zal deze bewering onderzoeken en indien nodig een nieuwe factuur verzenden, die binnen 14 dagen na verzending voldaan moet worden.
  • Opdrachtgever wordt pas eigenaar van of krijgt het gebruiksrecht op de geleverde goederen en/of diensten vanaf het moment dat hij aan al zijn verplichtingen jegens custom IT Lembeke | computers & webdesign heeft voldaan.
 1. AANSPRAKELIJKHEID
  • Voor zover custom IT Lembeke | computers & webdesign bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop custom IT Lembeke | computers & webdesign weinig of geen invloed kan uitoefenen kan custom IT Lembeke | computers & webdesign op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met custom IT Lembeke | computers & webdesign of het verbreken ervan ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met custom IT Lembeke | computers & webdesign.
  • In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is custom IT Lembeke | computers & webdesign slechts aansprakelijk voor de vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van custom IT Lembeke | computers & webdesign voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.
  • De opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat informatie die via internet verzonden wordt, door derden afgeluisterd kan worden. Custom IT Lembeke | computers & webdesign kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. Als deze informatie niet verzekerd is door een erkende beveiligingsfirma. Onze bevoegdheid schuift dan over op de hunne.
  • Custom IT Lembeke | computers & webdesign is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal dat op de website van de opdrachtgever is aangebracht.
  • De inhoud van de gegevensverspreiding en -publicatie blijft in alle gevallen de eigen verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. Custom IT Lembeke | computers & webdesign wordt niet geacht deze te beperken of erop toe te zien, noch kan custom IT Lembeke | computers & webdesign aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de eigen publicatie. Alle nodige auteursrechten, vergoedingen, onkosten of boetes zijn ten laste van de opdrachtgever.
 1. NON-WEBDESIGN GERELATEERDE KLACHTEN
  • De opdrachtgever heeft gedurende 14 dagen na levering de gelegenheid duidelijk omschreven gebreken aan de geleverde producten te melden aan custom IT Lembeke | computers & webdesign , waarna custom IT Lembeke | computers & webdesign deze gebreken zal trachten te verhelpen. Wanneer aan custom IT Lembeke | computers & webdesign binnen de genoemde termijn geen gebreken gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot reclamatie. Door de opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in het geleverde wordt nadrukkelijk niet verstaan onder “gebreken”.
  • Reclamatie schort de verplichtingen van de opdrachtgever niet op.
 1. WIJZIGINGEN VOORWAARDEN
  • Custom IT Lembeke | computers & webdesign behoudt zich het recht voor deze algemene leveringsvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
  • Wijzigen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijzigingen.
  • Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met de gewijzigde algemene leveringsvoorwaarden, is hij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden met ingang van de wijzigingsdatum van de algemene leveringsvoorwaarden of binnen 7 dagen na de ontvangstdatum van de wijziging van de algemene leveringsvoorwaarden indien deze ontvangstdatum ligt na de ingangsdatum van de wijziging.
 1. OVERIGE
  • Custom IT Lembeke | computers & webdesign zal geen persoonlijke gegevens van de opdrachtgever aan derden verstrekken zonder dat daar een wettelijke plicht voor bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijke informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan custom IT Lembeke | computers & webdesign
  • Wanneer de opdrachtgever verkiest de webhosting van het project door een andere hoster te laten verzorgen, is hij gebonden aan de voorwaarden die deze webhoster stelt.
  • Wanneer dit nodig mocht zijn, kunnen wijzigingen in een overeenkomst na schriftelijke bevestiging van beide partijen doorgevoerd worden. Hierdoor kan het overeengekomen tijdstip van oplevering veranderen. Custom IT Lembeke | computers & webdesign zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk van de nieuwe opleveringsdatum en eventuele financiële consequenties op de hoogte stellen.
  • Custom IT Lembeke | computers & webdesign is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.
 1. GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT
  • Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen custom IT Lembeke | computers & webdesign en de opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.
  • Op alle onder deze voorwarden gedane aanbiedingen en gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.
  • In het geval van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden ongeldig of nietig verklaard zouden zijn of worden, laat dit onverlet de geldigheid van de overige bepalingen.
  • Met deze voorwaarden zijn alle voorafgaande exemplaren vervallen. Deze voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van custom IT Lembeke | computers & webdesign : https://www.customit.be
  • Deze voorwaarden zijn onder voorbehoud van drukfouten.

Heeft u ons nodig?

Wenst u graag een herstelling te plannen, offerte of project bespreken? Eenvoudig en snel online aanvragen. Afspraken zijn zo geregeld.