Delivery

Shipments and Returns
shipment by emailShipment of digitals products

 • Digitale leveringen zullen naar het geregistreerde e-mailadres van de afnemer verstuurd worden of worden geplaatst in de digitale voorraad van afnemer in de reseller portal.

 • Alle door ons genoemde (leverings)termijnen worden bij benadering gegeven en zijn vastgesteld op grond van gegevens en omstandigheden die ons bij het aangaan van de overeenkomst bekend waren. Opgegeven leveringstermijnen zijn nimmer fatale termijnen. Indien een wijziging in de gegevens en/of omstandigheden ongeacht de voorzienbaarheid daarvan, vertraging tot gevolg heeft, wordt de leveringsdatum dienovereenkomstig verlaat, onverminderd hetgeen in de voorwaarden is bepaald omtrent overmacht.

 • Overschrijding van de door ons opgegeven leveringstermijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft afnemer nimmer recht op schadevergoeding of niet-nakoming van enige op hem rustende verplichting uit de desbetreffende overeenkomst dan wel een daarmee samenhangende overeenkomst.

 • Annulering van orders kan alleen na onze schriftelijke of elektronische bevestiging. In geval van annulering hebben wij het recht om 25% van de overeengekomen prijs van de producten/diensten in rekening te brengen; dit laat ons recht om geleden schade (bijvoorbeeld gederfde winst) te vorderen, onverlet.Shipment of packagesShipment of packages

 • We have chosen to send packages via BPOST. The advantage of BPOST is that when you are not home, you can pick up in the package in the evening and in the nearest post point. This eliminates the need to stay home and wait for a packet. We have learned that companies like UPS creates problems for non-business customers. Some products come from our partners and can be delivered with postNL.

 • Packages can be traced through a tracking link.

 • Shipments to Belgium :
  • Order till 50 EUR = 15 EUR
  • Order till 200 EUR = 9,99 EUR
  • Order from 200 EUR = 5 EURReturn of digital products

 • Retour van activatie sleutels is niet mogelijk.

 • Retour van andere producten  die geen unieke, geheime activatie code bevatten dienen via een klachtprocedure te worden aangebracht. Na onderzoek door onze service dienst, zullen wij uw klacht of retour in behandeling nemen. Na goedkeuring en terugbezoring zorgen wij voor uw betalingsterugbetaling.